fbpx

Algemene voorwaarden ScheerSanders Advocaten

Algemeen

1.1. ScheerSanders is een maatschap naar burgerlijk recht, hierna te noemen: de vennootschap. De vennootschap is gevestigd te Den Haag.

1.2. Onder de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene(n) die met een aan de vennootschap verbonden advocaat een overeenkomst van opdracht is (zijn) aangegaan.

Opdracht

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de vennootschap aanvaarde opdrachten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Elke opdracht die tot stand komt met een aan ScheerSanders verbonden advocaat wordt geacht aan de vennootschap te zijn verleend.

2.3.  Op elke opdracht zijn van toepassing de artikelen 7:400 tot en met 7:413 Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2.

Honorarium

3.1. Tenzij anders is overeengekomen wordt de hoogte van het honorarium vastgesteld op basis van de bestede uren en het overeengekomen uurtarief. Indien niet uitdrukkelijk een uurtarief is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het voor de desbetreffende advocaat gebruikelijke tarief.

3.2. Het toepasselijke uurtarief is steeds exclusief omzetbelasting en verschotten. Deze worden afzonderlijk berekend.

3.3. Onder verschotten worden onder meer verstaan de reis- en verblijfkosten, de kosten van door derden (zoals deurwaarders, informatiebureaus) verrichte werkzaamheden, de kosten van uittreksels (burgerlijke stand, gemeentelijke basisadministratie, kamer van koophandel, e.d.), bankkosten, alsmede, in het geval van een procedure, de door het gerecht in rekening gebrachte griffierechten.

3.4. De vennootschap is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht. Een ontvangen voorschot wordt, tenzij anders wordt overeengekomen, verrekend met de einddeclaratie ter zake van de opdracht.

3.5. Tenzij anders is overeengekomen, is de vennootschap gerechtigd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari aan te passen, mits onder voorafgaande kennisgeving en onverminderd het bepaalde in art. 7.

Toevoeging

4.1. Indien voor de opdrachtgever een toevoeging is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 7 dagen nadat de opdrachtgever om betaling daarvan is verzocht.

4.2. Indien een toevoeging wordt aangevraagd, is de vennootschap gerechtigd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht.

4.3. Verschotten die niet op basis van de toevoeging worden vergoed, worden door de vennootschap aan de opdrachtgever doorbelast. Ter zake van deze verschotten zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.

4.4. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de opdrachtgever de opdracht handhaaft, wordt door de vennootschap met de opdrachtgever afgesproken tegen welk honorarium de werkzaamheden zullen worden verricht. Deze afspraak zal schriftelijk worden bevestigd. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald in art. 3 en art. 5.

Declareren, betaling

5.1. De vennootschap is gerechtigd maandelijks de verrichte werkzaamheden en de verschotten aan de opdrachtgever te declareren.

5.2. De vervaltermijn van elke declaratie is 14 dagen na factuurdatum tenzij op de declaratie een andere vervaltermijn is vermeld.

5.3. Betaling van declaraties dient plaats te vinden zonder aftrek, korting of schuldverrekening.

5.4. Indien de opdracht is verleend door meerdere opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de vennootschap van hen te vorderen heeft.

5.5. Indien de opdrachtgever een declaratie niet binnen de vervaltermijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is hij, onverminderd verdere rechten van de vennootschap, ingaande de 15e dag de wettelijke vertragingsrente verschuldigd op grond van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek dan wel, indien van toepassing, artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek.

5.6. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens de aangezegde buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke kosten bepaald overeenkomstig artikel 6:96, lid 4 Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag.

5.7. De opdrachtgever verleent de vennootschap, alsmede de Stichting Beheer Derdengelden ScheerSanders Advocaten, die in deze volmacht aan de vennootschap heeft verleend, onherroepelijk toestemming om eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan de vennootschap verschuldigd is.

Aansprakelijkheid

6.1. De beroepsaansprakelijkheid van de aan de vennootschap verbonden advocaten is beperkt tot het bedrag waartoe de door de vennootschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op uitkering geeft.

6.2. Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien de opdrachtgever de vennootschap niet binnen één jaar na de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk bij aangetekende brief in kennis heeft gesteld. In voorkomend geval vangt de termijn van één jaar aan op het tijdstip waarop de opdrachtgever de bedoelde gebeurtenis of omstandigheid heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had moeten ontdekken.

6.3. De vennootschap is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld.

Einde van de opdracht

7.1. De opdrachtgever en de vennootschap kunnen te allen tijde de overeenkomst van opdracht opzeggen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.

7.2. In geval van (tussentijdse) beëindiging van de opdracht is de opdrachtgever honorarium en verschotten verschuldigd op basis van de tot het moment van eindigen van de opdracht verrichte werkzaamheden.

Archivering

8.1. Het dossier wordt gedurende minimaal vijf jaar na beëindiging van de werkzaamheden bewaard, waarna het de vennootschap vrij staat het dossier te vernietigen.

Geschillen

9.1. Klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie worden behandeld overeenkomstig de op deze overeenkomst toepasselijke kantoorklachtenregeling. Deze regeling is vermeld op de website scheersanders.nl en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

9.2. Het staat de vennootschap vrij een geschil ter beslechting aan de burgerlijke rechter voor te leggen. In dat geval is de rechtbank in Den Haag de bevoegde rechter.

Verwerking van persoonsgegevens

10.1. Voor zover in verband met het aannemen en uitvoeren van de opdracht persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10.2. De vennootschap verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens met inachtneming van de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten teneinde de belangen van de opdrachtgever in en buiten rechte optimaal te kunnen behartigen. De persoonsgegevens kunnen tevens gebruikt worden bij het declareren van honorarium en verschotten en het administreren van betalingen, het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en/of wervende berichten aan de opdrachtgever. De opdrachtgever verleent daarvoor toestemming.
De vennootschap gebruikt uitsluitend vrijwillig verstrekte persoonsgegevens voor de hiervoor vermelde doelen.

10.3. De vennootschap verstrekt persoonsgegevens van de opdrachtgever niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Persoonsgegevens kunnen eveneens worden verstrekt aan derden indien daartoe een verplichting bestaat op grond van de wet, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, of op grond van een rechterlijke uitspraak.

10.4. De opdrachtgever stemt ermee in dat de verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard in de door de vennootschap gebruikte (digitale) dossier-, administratie- en communicatiesystemen. In voorkomend geval kunnen de persoonsgegevens tevens worden verwerkt in digitale rekentoepassingen zoals ter berekening van schade, rente of alimentatie.

10.5. De opdrachtgever heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of om “vergeten te worden”. De opdrachtgever kan het verzoek daartoe sturen aan info@scheer.nl dan wel daarover contact met de betrokken advocaat opnemen. Bij de behandeling van dat verzoek kan de vennootschap (opnieuw) een kopie van het identiteitsbewijs van de opdrachtgever verlangen. Het verzoek van de opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk, doch binnen zes weken verwerkt.

10.6. De vennootschap draagt zorg dat met derden, zoals de beheerder van het digitale systeem, deurwaarders e.d., die in opdracht van de vennootschap persoonsgegevens verwerken, een verwerkersovereenkomst wordt gesloten in overeenstemming met de AVG.

10.7. De opdrachtgever staat er jegens de vennootschap voor in dat de verstrekte persoonsgegevens rechtmatig worden verstrekt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.

Inwerkingtreding

11.1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 2024 (versie 1.2024).

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!