fbpx

Kwaliteit, privacy en patiëntenrechten

De branchegroep Zorg van ScheerSanders Advocaten beschikt over uitgebreide medisch-juridische kennis.

Als huisadvocaat van vele zorgaanbieders beschikken wij over kennis van en ervaring met de regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg en farmacie.

Het ‘gezondheidsrecht’ waar ScheerSanders Advocaten in adviseert heeft vele aspecten. Zo adviseren wij bij het vormgeven van behandelingsovereenkomsten, (domeinoverstijgende) samenwerking en kwaliteitsaspecten. We staan u bij in contact met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, dossierverzoeken en cliëntenrechten.

Onze advocaten denken met u mee en staan u waar nodig bij in tucht- of civielrechtelijke procedures.

Deelgebieden

Onze gespecialiseerde advocaten gezondheidsrecht kunnen u bijstaan in geval van:

  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • cliëntenrechten en de WGBO
  • behandelingsovereenkomsten
  • toezicht door en melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • incidenten en calamiteiten
  • privacy en beroepsgeheim
  • Wet beroepen op de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
  • samenwerkingsverbanden
  • rechten van wilsonbekwame en minderjarige patiënten
  • dossiervoering en inzageverzoeken

Advocaten gezondheidsrecht

Maak kennis met ons team gezondheidsrecht: Arjen DoumaAnne Vokurka-Viruly, Frederike Werts en Liza Stellingwerf. Wat kunnen zij voor u betekenen?

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Een groot deel van de juridische verplichtingen die op zorgondernemingen rusten, volgt uit de Wkkgz. Zo dient u ‘goede zorg’ te verlenen, maar wat houdt dat in? Ook bent u verplicht calamiteiten bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te melden en dient u nieuwe medewerkers eerst voldoende te ‘screenen’ voor ze bij u aan de slag mogen (de vergewisplicht). De specialisten van ScheerSanders Advocaten weten van de hoed en de rand in het medisch-juridische veld en adviseren u als zorgondernemer graag over de implicaties van de Wkkgz.

Cliëntenraad en de WGBO

Een patiënt heeft in zijn of haar behandeling of ondersteuning een breed scala aan rechten, meestal op basis van de WGBO. Veel van deze rechten gelden altijd en zijn ‘onvervreemdbaar’. Dit houdt in dat ze niet overgedragen kunnen worden aan iemand anders. Sommige rechten zijn algemeen geformuleerd (‘goed hulpverlenerschap’), sommige zijn veel concreter, zoals het recht op inzage in het medisch dossier. De advocaten van ScheerSanders Advocaten adviseren zorginstellingen en ondernemers in de zorg over deze rechten en hoe u deze in de huishouding van uw zorginstelling dient door te voeren.

Behandelingsovereenkomsten

Ook zorg is uiteindelijk een contract: een afspraak tussen aanbieder en patiënt. Meestal komt dat contract niet op papier en wordt het informeel of mondeling aangegaan. Dat is in de meeste gevallen ook wel genoeg; veel van de ‘regels’ volgen al uit de wet. Toch zijn er situaties waarin wij adviseren met schriftelijke contracten te werken, zoals in de cosmetische branche. Voor deze branche stellen wij vaak contracten op en lichten wij de volledige juridische huishouding door. Naast het aangaan van behandelingsovereenkomsten adviseren wij ook bij het beëindigen van behandelingsovereenkomsten, omdat dat niet zomaar toegestaan is.

Toezicht door en melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland. Als zorgonderneming hoop je niet te veel met de inspectie van doen te krijgen. Is dat toch het geval? Dan staat ScheerSanders Advocaten u graag bij. Wij ondersteunen u van begin tot eind: van het wijzen op uw rechten en doornemen van uw positie, tot ondersteuning bij het verhoor en beoordelen (en zo nodig aanvechten) van een inspectiebesluit. Wij adviseren ook bij het melden van calamiteiten of als de IGJ gecontacteerd moet worden in het kader van de vergewisplicht.

Incidenten en calamiteiten

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Ook de zorg kan niet foutloos. ScheerSanders Advocaten adviseert en procedeert geregeld over incidenten en calamiteiten. Wij zitten bij veel zorginstellingen ‘onder de knop’ als er iets misgaat of om samen te beoordelen óf er wel iets is misgegaan. Wij analyseren, doorgronden en beoordelen, wij denken mee en adviseren. Dat gaat niet alleen over het ‘wat’, ons advies gaat vaak ook over het ‘hoe’ van onder meer het informeren van patiënt of familie. Zo nodig helpen wij in het opstellen van een calamiteitenrapport en het informeren van de IGJ.

Privacy en beroepsgeheim

Sinds de AVG komen alle ondernemers in meer of mindere mate met privacy-vraagstukken in aanraking. In de zorg speelde privacy altijd al een grote rol, met name op basis van het beroepsgeheim. De AVG heeft het juridisch ingewikkelder gemaakt. Onze advocaten adviseren u over de AVG, de Uitvoeringswet AVG, normen als de NEN7510, maar ook nog altijd over de geheimhouding op basis van de WGBO en de grenzen aan uw beroepsgeheim.

Wet beroepen op de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

Een BIG-registratie is een feit om trots op te zijn, maar komt ook met verantwoordelijkheden. ScheerSanders Advocaten adviseert over uw registratie en de rol van BIG-geregistreerden in een zorgonderneming. Concreet helpen wij u bij zowel uw registratie als herregistratie. Wij adviseren ook zorgondernemingen over voorbehouden handelingen: wat mag eenieder in uw onderneming wel, en wat niet? En hoe kunnen niet-BIG-geregistreerde toch voorbehouden handelingen verrichten, zodat dit toch strookt met de wet? De Wet BIG speelt een belangrijke rol, waar ScheerSanders Advocaten u graag in bijstaat.

Rechten van wilsonbekwame en minderjarige patiënten

Alle patiënten hebben rechten; bij wilsonbekwame en minderjarige patiënten ligt het juridisch veld echter vaak net iets anders. De advocaten van ScheerSanders Advocaten denken met u mee hoe u in uw praktijkvoering de rechten van deze specifieke patiënten dient te waarborgen. Wij denken per casus met u mee welke rechten gelden (‘wie kiest, ouder of kind?’) en hoe u daar praktisch uitvoering aan moet, en kan, geven.

Dossiervoering en inzageverzoeken

Hulpverleners zijn verplicht om op juiste wijze een dossier bij te houden. ScheerSanders Advocaten adviseert over de verplichte inhoud van het dossier en hoe deze moet zijn ingericht. Daarnaast ondersteunen zorgaanbieders in het beoordelen van verzoeken tot inzage in een medisch dossier, ook van familie en/of nabestaanden.

Als onderdeel van het brede gezondheidsrecht staan wij u ook bij in tuchtzaken en medische aansprakelijkheid en praktijk en samenwerking.

Lidmaatschap specialistenvereniging: Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR).

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!