fbpx

Privacy verklaring ScheerSanders Advocaten

Inleiding

ScheerSanders heeft de privacy van haar cliënten hoog in het vaandel. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Daarbij worden vanzelfsprekend in alle gevallen de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Advocatenwet en de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten, gerespecteerd.

In deze privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt en waarom, aan wie uw gegevens worden verstrekt, hoe lang uw gegevens worden bewaard en wat uw rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om uw identiteit vast te stellen en vervolgens uw belangen optimaal te kunnen behartigen, worden door u verstrekte persoonsgegevens opgenomen (‘verwerkt’) in een digitaal systeem. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd en/ of die iets vertellen over uw persoon. U moet daarbij denken aan uw BSN, NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummers en emailadres. Soms is voor de behandeling van uw zaak tevens informatie benodigd over bijvoorbeeld uw financiële situatie, medische toestand of bepaalde overeenkomsten die u bent aangegaan. Uw gegevens worden minimaal vijf jaar bewaard.

Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig?

Een advocaat is verplicht u als cliënt bij de aanvaarding van een opdracht te identificeren. Daartoe wordt om een kopie van een legitimatiebewijs en/of een uittreksel uit het handelsregister gevraagd. Vervolgens worden alle gegevens verzameld en geanalyseerd die benodigd zijn om in het kader van de aangeboden juridische dienstverlening uw belangen in en buiten rechte optimaal te kunnen behartigen. Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor het declareren van honorarium en het administreren van betalingen, het verzenden van nieuwsbrieven, om de eigen dienstverlening mogelijkerwijs te verbeteren en soms om kredietwaardigheid te beoordelen. ScheerSanders gebruikt uitsluitend vrijwillig verstrekte persoonsgegevens voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de verstrekte opdracht. Daarbij kan worden gedacht aan gerechtelijke instanties of (advocaten van) wederpartijen in geval van een procedure. Persoonsgegevens kunnen eveneens worden verstrekt aan derden als daartoe een verplichting bestaat op grond van de wet, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, of op grond van een rechterlijke uitspraak.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals de beheerder van ons digitaal systeem, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst die voldoet aan de AVG standaard, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of om ‘vergeten te worden’. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan info@scheer.nl dan wel daarover met uw advocaat contact opnemen.

Om er zeker van te zijn dat het (digitale) verzoek door uzelf is gedaan, kunnen wij u nogmaals vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs op te sturen. Uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken, verwerkt.

Vragen over privacy?

Voor algemene informatie over privacy, over de AVG, over beveiliging en datalekken, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor specifieke vragen of opmerkingen over uw privacy bij ScheerSanders of de beveiliging van onze systemen kunt u contact met ons opnemen via info@scheer.nl.

ScheerSanders behoudt zich het recht voor om deze privacy statement te wijzigen.

© 2018

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!