fbpx

Geschillen

ScheerSanders doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Niettemin kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening dan wel bezwaar hebt tegen de declaratie. Hieronder leest u wat u dan moet doen.

Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de dienstverlening of over een declaratie, dan kunt u de klacht indienen bij de betrokken advocaat en deze met hem bespreken. Als dat overleg niet tot een oplossing leidt kan de klacht worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van ScheerSanders, Augusta van Haga of diens plaatsvervanger.

De klachtenfunctionaris stelt u en de betrokken advocaat in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. Binnen één maand nadat de klacht aan de klachtenfunctionaris is voorgelegd, ontvangen u en de betrokken advocaat een schriftelijke en gemotiveerde beslissing over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Als deze termijn niet haalbaar blijkt, ontvangt u daarover schriftelijk bericht, met vermelding van de termijn binnen welke u de beslissing alsnog kunt verwachten.

De kantoorklachtenregeling is tevens van toepassing op de onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen.

Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Klachten moeten worden ingediend binnen drie maanden na het moment dat u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

Mocht ons kantoor uw klacht naar uw oordeel niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt u uw klacht indienen binnen 12 maanden (na de schriftelijke beslissing op de klacht) voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Correspondentieadres postbus 90600, 2509 LP Den Haag, tel.: 070-3105310. Informatie over de procedure bij de Geschillencommissie is te vinden op de website van de commissie www.degeschillencommissie.nl.

ScheerSanders kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Contactpersoon: Augusta van Haga

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!