fbpx

Ondernemingsrecht: nieuwe wetgeving in 2023!

In 2023 treden er diverse nieuwe wetten op het gebied van het ondernemingsrecht in werking. Liza Stellingwerf neemt de meest in het oog springende ontwikkelingen met u door.

De tijd vliegt en inmiddels zitten de eerste zes weken van 2023 erop. Wat staat Nederland en de Europese Unie de komende periode te wachten op het gebied van ondernemingsrechtelijke wetgeving? In deze nieuwsflash treft u vier in het oog springende wetgevingsontwikkelingen aan.

Implementatiewet online oprichting BV’s

In het voorjaar van 2022 werd een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat voorzag in het elektronisch oprichten van een B.V. Via een online portaal zou na inwerktreding van de wet een B.V. digitaal kunnen worden opgericht. Ook biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid een Engelstalige akte van oprichting te gebruiken. De verwachting is dat de wet eind 2023 in werking treedt.

EU-richtlijnvoorstel voor verbetering duurzaamheidsrapportage (CSRD)

Deze nieuwe richtlijn scherpt de rapportagevereisten voor ondernemingen op het gebied van mens en milieu, ondernemingsbestuur en verantwoordelijkheid in de productieketen aan. De richtlijn zal nog niet in 2023, maar vanaf 1 januari 2024 gefaseerd worden ingevoerd en regelt een rapportageplicht die ziet op het rapporteren over de prestaties van de onderneming en de prestaties van klanten en leveranciers. Het is goed om daarvan in 2023 op de hoogte te zijn, zodat u zich daarop alvast kunt voorbereiden.

Update van de Corporate Governance Code

Op 1 januari 2023 is de geactualiseerde versie van de Nederlandse Governance Code in werking getreden. In het oog springt de gewijzigde verplichting voor vennootschappen om een visie op een lange termijn en duurzame waardecreatie te ontwikkelen. Daarnaast zijn er veranderingen op het gebied van diversiteit en de rol van aandeelhouders. Nieuw is ook dat beursvennootschappen in hun jaarverslaglegging verantwoording moeten afleggen over de naleving van de code.

Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

De tijdelijke wet COVID-19 bood al een mogelijkheid tot digitaal vergaderen voor vennootschappen. In het wetsvoorstel wordt permanent geregeld dat B.V’s, N.V.’s, VVE’s en coöperaties digitaal kunnen vergaderen als zij daarvoor een bepaling hebben opgenomen in de statuten. De beoogde datum voor de inwerkingtreding is nog niet bekend maar zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 plaatsvinden.

Tot slot

Heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel of wilt u meer informatie over ondernemingsrecht, neemt u dan contact op met Liza Stellingwerf. Ook kunt u ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook interessant