fbpx
Vernietiging testament zwaarwegend belang

Vernietiging testament alleen bij zwaarwegend belang

Kan een erfgenaam die niets uit een erfenis krijgt het testament (laten) vernietigen? Deze erfgenaam had voordat zijn broer overleed goed contact met hem, maar ontving toch niks. Hij vraagt zich af of zijn broer zijn wil wel vrijelijk heeft kunnen bepalen.

Deze man krijgt kort nadat deze contact gezocht had met de huisarts van zijn broer, een e-mail van de huisarts. Deze meldt dat zijn broer is overleden. Van de notaris hoort hij dat zijn broer op zijn ziekbed een testament heeft laten opmaken. Daarin staat dat hij niet wil dat zijn enige broer volgens de wet zal erven. Andere erfgenamen worden niet genoemd.

Geestesgesteldheid

In het testament is de voornaam van de man fout gespeld (ergens staat een letter verkeerd). Ook is zijn geboortedatum onjuist (één jaar ernaast). Daarom twijfelt hij aan de geestesgesteldheid van zijn broer, toen die het testament opmaakte. De man vraagt zich af of zijn broer wel in staat was om vrijelijk zijn wil te bepalen. Dat blijkt ook uit het feit dat hij niet wilde dat de man op de uitvaart zou komen en dat hij nooit heeft gesproken over zijn ziekte, ook al was het contact tussen de broers altijd goed. Volgens de notaris was de broer bij het opmaken van zijn testament ‘prima aanspreekbaar en zeer duidelijk en stellig over zijn wensen voor een testament’. Ook in eerdere gesprekken met de notaris was hij helder in zijn bewoordingen. Kortom: de broer heeft zijn wil vrijelijk bepaald. Er waren geen anderen betrokken bij het opstellen van het testament, niemand heeft hem kunnen beïnvloeden.

Inzage

De man vertrouwt het niet en eist dat de voorzieningenrechter (rechtbank Noord-Holland) de huisarts veroordeelt het medisch dossier van zijn broer te overhandigen aan een andere arts, die de man heeft aangesteld. De man vraagt de voorzieningenrechter ook een dwangsom van € 250 op te leggen voor iedere dag dat de huisarts aan de overhandiging van het medisch dossier niet meewerkt.

Medisch beroepsgeheim

De kantonrechter stelt dat het medisch dossier van een overleden patiënt ook onder het medisch beroepsgeheim valt. Alleen als iemand een ‘zwaarwegend belang’ heeft kan hij inzage krijgen in het medisch dossier van een overleden patiënt. De man wil het testament vernietigen wegens wilsonbekwaamheid van de overledene en dat kan een zwaarwegend belang zijn. Maar een recht op inzage ontstaat alleen als er voldoende concrete aanwijzingen zijn dat ten tijde van het opmaken van het testament van wilsonbekwaamheid sprake kan zijn geweest, en aannemelijk is dat inzage in het dossier noodzakelijk is om dat te kunnen aantonen.

Zwaarwegend belang

Hier is op zichzelf genomen wel sprake van een zwaarwegend belang. Maar volgens de huisarts, en ook de voorzieningenrechter, zijn er onvoldoende concrete aanwijzingen voor het vermoeden dat de broer wilsonbekwaam was om het doorbreken van het beroepsgeheim te rechtvaardigen. Dat de voornaam en het geboortejaar verkeerd in het testament staan, is niet genoeg. Dit geldt ook voor het feit dat hij niets tegen zijn broer heeft gezegd over zijn gezondheidstoestand, en dat die niet op de uitvaart mocht komen. Dat alles wil niet zeggen dat de broer, toen hij zijn testament opmaakte, in verwarde toestand verkeerde.

Geheimhoudingsplicht

Van belang is dat in het testament nadrukkelijk is vermeld met welk doel de testateur het testament heeft willen opstellen: hij wilde niet dat zijn enige broer van hem zou erven. De notaris heeft, bij de voorbereiding van het testament, nooit aanleiding gezien om het ‘stappenplan wilsonbekwaamheid’ te volgen. Onder deze omstandigheden kan de geheimhoudingsplicht van de huisarts niet worden doorbroken.

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland jurisprudentie | ECLI:NL:RBNHO:2024:3701 349804 KG ZA 24-109 | 10-04-2024

Wilt u meer informatie over erfrecht of heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met Augusta van Haga. Ook kunt u ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook interessant